7 KỸ NĂNG ĐẠP XE THEO NHÓM

Kiểm soát tốc độ và kỹ thuật, kỹ năng dẫn đoàn, giữ khoảng cách với người khác, tránh phanh gấp….…